امام خمینی از نگاه اندیشمندان خارجی

امام خميني از نگاه انديشمندان خارجي

110110.jpgنلسون ماندلا:امام خمینى(ره) رهبرى منحصر به فرد بود/رئيس جوامع اسلامي اسپانيا:امام خميني سبب حيات دوباره اسلام شد.رئيس فدارسيون جوامع اسلامي اسپانيا با ستايش از شخصيت امام خميني،از ايشان به عنوان عامل حيات دوباره اسلام در قرن حاضر ياد كرد.

-انديشه سياسي امام خميني(ره)-انديشه‏هاي امام خميني(ره)-فيلسوفان غرب و امام خمينی (ره)-

نظرات فيلسوفان غرب در مورد انديشه سياسي امام(ره) چيست؟

در پاسخ به سوال شما توجه به اين نکته لازم است که اساسا انديشه سياسي اسلامي و فلسفه اسلامي که انديشه سياسي مرحوم امام بر پايه آن شکل گرفته است با انديشه سياسي غرب و فلسفه عربي تفاوت اساسي دارد و انديشمندان غربي هيچ گاه انديشه و فلسفه اسلامي را برنمي تابند زيرا انديشه سياسي غرب بر پايه سکولاريسم و نفي نقش دين در عرصه اجتماعي و کنار زدن آن از زندگي اجتماعي بشر استوار شده است که پيامدهايي همچون اومانيسم(انسان مداري) ليبراليسم و نسبي گرايي و ... را به دنبال داشته است و اين انديشه با انديشه سياسي اسلام که بر محور دين شکل گرفته است و آموزه هاي آن بر اساس دين استوار شده است تفاوت ماهوي دارد.