منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 44,885)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 40,987)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 34,673)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 29,873)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 26,863)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 23,102)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 22,597)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 20,531)
بررسی سند چشم انداز بیست ساله (تعداد بازديد: 18,780)