منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 52,963)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 51,323)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 47,139)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 31,231)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 29,861)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 28,874)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 26,089)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 25,876)