منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 46,241)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 43,110)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 39,669)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 30,246)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 27,338)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 23,816)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 23,789)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 21,684)
بررسی سند چشم انداز بیست ساله (تعداد بازديد: 19,418)