منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 44,458)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 39,947)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 32,384)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 29,694)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 26,762)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 22,841)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 22,050)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 19,936)
بررسی سند چشم انداز بیست ساله (تعداد بازديد: 18,600)