منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 49,559)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 47,796)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 45,055)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 30,964)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 28,838)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 28,154)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 24,939)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 24,345)