منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 45,495)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 42,139)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 37,703)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 30,113)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 27,105)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 23,505)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 23,316)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 21,175)
بررسی سند چشم انداز بیست ساله (تعداد بازديد: 19,020)