-سخنان رهبري-فعاليت سياسي دانشجويان-

نظر مقام معظم رهبری در مورد آينده‏ي فعاليتهاي سياسي دانشجويان و سمت و سوي اين حركات ؟

من حرفم را در اين زمينه گفتم. ببينيد، من سه، چهار سال قبل از اين گفتم كه دانشجويان بايستى سياسى بشوند؛ و بعد هم عليه كسانى كه دانشگاه را از سياست دور كردند، تعبير تندى كردم. يك سال بعد از آن، يا همان وقتها، در يك اجتماع دانشجويى گفتم كه اشتباه نكنيد؛ من كه مى‏گويم فعاليت سياسى، معنايش اين نيست كه فعاليت سياسى حتماً بايد عليه دولت، عليه مسؤولان و عليه نظام باشد. بعضى از بدخواهان، فعاليت سياسى را اين‏گونه تعبير مى‏كنند؛ فكر مى‏كنند فعاليت سياسى، يعنى سياسيكارى! اين، يك نوع سياسيكارى و يك نوع تقلب است كه آدم تصور كند فعاليت سياسى در دانشگاه، فقط با بدگفتن و با فحاشى كردن و با اهانت كردن به اين و آن حاصل مى‏شود؛ نه، فعاليت سياسى، براى پيدا شدن قدرت تحليل در دانشجوست. اين دانشجو اگر قدرت تحليل سياسى نداشته باشد، فريب مى‏خورد؛ و فريب خوردن دانشجو، درد بزرگى است كه تحملش خيلى سخت است. بالاخره اگر دانشجويان بخواهند قدرت تحليل پيدا كنند، بايد فعاليت سياسى بكنند؛ بايد سياست را بخوانند، بنويسند، بگويند، مذاكره و مباحثه كنند. تا اين كار نشود، دانشجويان توانايى پيدا نمى‏كنند. عقيده‏ى من، هنوز هم همين است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 157/400003)