-دولت اسلامي-مرزهاي بين‏المللي-

در انديشه سياسي اسلام، مرز دولت اسلامي تا كجاست؟

اسلام در ازاي مفهوم «كشور»، مفهوم «سرزمين» و در مقابل مفهوم «ملت»، مفهوم «امّت» را مطرح كرده است.سرزمين اسلام يكي است و خط هاي فرضي و قرارداي از ديد اسلام، اثري در هويت يگانه ي آن ندارد. اين سرزمين يگانه در حالت ايده آل توسّط يك امام معصوم(عليه السلام)بايد اداره شود و حكومت جهاني حضرت مهدي(عج) تحقّق اين آرمان است. در عصر غيبت معصومان(عليهم السلام) اگر امكان چنين چيزي فراهم شد و مصلحت مسلمانان در اداره ي مجموعه ي سرزمين هاي آنها در قالب يك سرزمين بود، فقيه مي بايست مجموعه ي آنها را به همين صورت اداره كند. اگر اداره ي هر قسمت از اين سرزمين توسّط يك فقيه ـ بويژه فقيه بومي ـ با مصالح مسلمانان سازگاري داشت، بايد همين شيوه اتخاذ شود. بنابراين، به عنوان يك مبناي ماندني و جهان شمول در مكتب سياسي اسلام، سرزمين اسلام يگانه است، ولي مي توان بنابر مصالح متغيّر آن را به كشورهاي جداگانه، يا ايالات و استان هاي مختلف يك كشور، و يا هر شيوه ي متصوّر ديگري اداره كرد، كه اين امور در واقع به ساز و كار سياسي مرتبط مي شود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3595/400002)