-حكومت اسلامي-راي مردم-

آيا نوع نظام و رهبر امّت با مشورت مردم تعيين مي‎شود؟

تعيين نوع نظام و رهبر امت مورد مشورت مردم قرار نمي‎گيرد؛ چون مسأله‎اي است كه از جانب خدا معين شده است؛ چنانكه ساير اصول و احكام اسلام نيز در مشورت گذارده نمي‎شود و آنچه مورد مشورت قرار مي‎گيرد، موارد اجراي برنامه‎هاي اسلامي و رساندن رسالت اسلام و تكاليف كفايي و اتخاذ تصميمات انتظامي و دفاعي و عمراني و اجتماعي و سياسي و تربيتي و اقتصادي و دفاعي و غيره است، اگر چه موازين و معيارهاي كلي آن معلوم است، در چگونگي پياده كردن آن به شور و مشورت نياز مي‎افتد و چنان نيست كه كارگران و حكام و عمّال نظام امامت با احتمال وجود رأي‎ها و پيشنهادهاي بهتر در بين امّت بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصميم بگيرند.
امامت و مهدويت ج 1- نظام امامت و رهبري،آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3405/400002)