-شرايط حاكم-

شرايط حاكم و زمامدار را بيان كنيد.

شرط اول حكمران جامعه اين است كه احاطه علميش به قانون و مباني و روح آن بيش از ديگران باشد؛ پس در نظام حقوقي و سياسي اسلام بايد اعلم مردم به فقه و حقوق اسلامي‌حاكم باشد.
شرط دوم حكمران اين است كه بيش از همه، مصالح مردم را در موارد خاص و جزيي بشناسد تا بتواند بر طبق قانون آن مصالح را تأمين كند. چرا كه صرف دانستن قانون، براي تطبيق آن بر موارد خاص كافي نيست، بلكه تشخيص موضوع حكم و مصداق قانون نيز لازم است؛ حاكم بايد از موضوعات هم آگاهي كافي و همه جانبه داشته باشد تا بداند كه در هر زمان و در هر اوضاع و احوالي چگونه بايد رفتار كند و قانون را چگونه اجرا كند تا هدف قانون و نظام حقوقي تأمين گردد.
شرط سوم اين است كه صلاحيت اخلاقي بيش از ديگران باشد.
براي آنكه از قانون و قدرت سياسي و اجتماعي سوء استفاده نشود و حاكم حقيقتاً بر اساس قانون و به مقتضاي مصالح مردم حكم راند, بايد بيشترين صلاحيت اخلاقي را براي اجراي قانون داشته باشد و- به اصطلاح فقهي ما- اتقي, اورع, و اعدل مردم باشد.
پس از تحصيل اين سه شرط, شرط ديگري هم لازم است و آن اين كه شخص حاكم بايد از طرف خداي متعال اجازه و اذن حكومت داشته باشد, در غير اين صورت حكومت او قانوني و مشروع نيست.
معارف قرآن ج9،آيت الله مصباح يزدي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 10232/400002)