-اطاعت ولي فقيه-خطاي ولي فقيه-

اگر ولي فقيه معصوم نيست, اطاعت بي چون و چرا از وي چه توجيهي دارد؟

اگر به سيره عملي شيعيان توجه كنيم, مي يابيم آنها بي چون وچرا ازمراجع, تقليد مي كرده اند و به فتواي آنان عمل مي نموده اند, در حالي كه هيچ كس معتقد به عصمت مراجع نبوده, بلكه با تغيير فتواي مرجع مي فهميدند نه تنها او عصمت ندارد, كه قطعاً اشتباه هم كرده است. اگراحتمال خطا, مجوّز سرپيچي ازدستور حاكم باشد, چون اين احتمال هيچ گاه منتفي نيست, اطاعت ازحاكم هيچ گاه تحقق نخواهد يافت و حكومت از بين خواهد رفت. اطاعت نكردن ازحاكم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه مي گردد. ضرر ناشي از اين هرج و مرج بسيار بيشتر از ضرري است كه گاه در اثر اطاعت از يك دستور اشتباه به جامعه وارد مي شود. روش خردمندان اعتنا نكردن به احتمالات ضعيف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصيات ولي فقيه توجه كنيم و در نظر داشته باشيم كه حاكم اسلامي هميشه در هر كاري با صاحبنظران و متخصصان مشورت مي كند و بعد تصميم مي گيرد و مردم هم وظيفه دارند از خيرخواهي و مصلحت انديشي براي حاكم شرعي مضايقه نكنند, احتمال خطا تا حد بسياري كاهش مي يابد و ديگر معقول نيست از دستورهاي او سرپيچي كنيم.
پرسشها وپاسخها،استاد محمد تقي مصباح يزدي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 9976/400002)