-كتاب كشف‏الاسرار-امام خميني(ره)-

كتاب كشف الاسرار امام خميني ( ره ) در پاسخ به چه شبهات و عقايدي است؟

كتاب «كشف الاسرار» امام خميني به صورت مستقيم در پاسخ به «اسرار هزار ساله»، علي اصغر حكمي زاده ،فرزند حاج شيخ مهدي پايين شهري كه قبلاً ملبس به لباس روحانيت بود،نوشته شد .اگر چه محور كتاب «كشف الاسرار» پاسخ به كتاب حكمي زاده است ، ولي شبهات مطرح شده در آن زمان از سوي نويسندگاني مثل احمد كسروي ، شريعت سنگلجي ، علي دشتي و محمد تقي منزوي نيزمطرح شده است . عمده شبهات مطرح شده از سوي اين افراد در زمينه فضايل و مناقب پيامبر و ايمه معصوم ( ع ) و شفاعت آن بزرگواران و توسل جستن و يا عزاداري براي آنها است . هم چنين شبهاتي درباره روحانيت شيعه و يا عبادي بودن دين اسلام و نبودن احكام حكومتي در آن از سوي اين افراد مطرح شده است كه كتاب «كشف الاسرار» امام پاسخ دندان شكني به اين شبهات مي باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 11040/400002)