-انتخاب خبرگان-قرارداد اجتماعي-

آيا انتخاب خبرگان براي تعيين رهبر, نوعي (قرارداد اجتماعي) است؟

تعبير عقد اجتماعي يا قرارداد اجتماعي تعبيري است كه در جهان غرب شيوع دارد ومباني خاص خود را دارد و آثاري بر آن مترتب مي شود . اگـر دو نـفـر بـخـواهـنـدمـعـامـله اي بكنند توافق آنان بر كارشناس , اعلام اين است كه ما اين كـارشناس ها راقبول داريم , حال اگر كسي نام اين توافق را ( قرارداد ) يا ( عقد ) بگذارد ,اشكالي نـدارد امـا بـه ايـن مـعـنا نيست كه مردم با اين توافق خود به نظر خبرگان ,مشروعيت و اعتبار مي بخشند بلكه بدين معناست كه نظر كارشناس را مي پذيرند.
پرسشها و پاسخها، مصباح يزدي - محمد تقي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1241/400002)