-وظايف حكومت-

وظايف اصلي حكومت را بشماريد.

هر حكومت لا اقل هفت وظيفه اصلي دارد كه عبارتند از:
1. حفظ نظم و امنيت دروني جامعه.
2. تصدي آن دسته از امور و شئون اجتماعي كه متصدي خاصي ندارد.
3. برآوردن نيازهاي علمي‌و معنوي مردم يا به تعبير ديگر، تعليم و تربيت آنان.
4. متناسب و متعادل ساختن همه فعاليتهاي اقتصادي و مادي افراد جامعه.
5. دفاع شايسته از جامعه در برابر دشمنان بيروني آن.
6. رفع اختلافات و منازعات افراد يا گروهها و احقاق حقوق هر يك.
7. وضع احكام و مقررات جزيي اجتماعي.
معارف قرآن ج9،آيت الله مصباح يزدي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 10231/400002)