-شرايط رهبري-اعلميت رهبري-

آيا رهبر بودن دلالت بر اعلميت فرد دارد؟

بايد مشخص شود منظور از اعلميت چيست؟ آيا اعلم در علوم فقهي است يا اعلم در مجموع شرايط رهبري است.
آنچه در اسلام در مورد حاكم اسلامي به عنوان يك شرط علمي مطرح شده است، فقاهت و علم به احكام به اسلام است. بنابراين حاكم اسلامي بايد از ميان فقيهان و اسلام‏شناسان برگزيده شود، هم چنين فقيه حاكم، بايد عادل باشد و اين دو ويژگي، حداقل شرايطي است كه حاكم اسلامي بايد دارا باشد. در عين حال هرگز نمي‏توان اداره جامعه اسلامي را به كسي سپرد كه فقط از اين حداقل شرايط برخوردار باشد. امام خميني(ره) در اين باره مي‏فرمايد: «اگر كسي اعلم در علوم معهود حوزه ما باشد؛ ولي مسائل سياسي و اجتماعي جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامي را در شرايط پيچيده جهاني نتواند اداره كند، اساساً در مسائل اجتماعي مجتهد نيست و نمي‏توان سرپرستي و زعامت جامعه را به وي سپرد».
بنابراين از نظر اسلام اعلميت فقهي به تنهايي، ولايت نمي‏آورد؛ بلكه شرط ضروري رهبري اسلامي، توان مديريتي و تدبير مملكت‏داري است كه لزوماً با اعلميت فقهي حاصل نمي‏شود.
در هر صورت اعلميت فقهي نه براي ولي فقيه لازم است و نه رهبر بودن ولي فقيه دلالت بر اعلميت فقهي او دارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 11/100609)