-رفراندوم 6 بهمن-مبارزات امام-تاريخ انقلاب اسلامي-

رفراندوم 6 بهمن 1341 چه بود وچرا توسط امام خميني (ره) تحريم شد؟

شاه و دولت كه بقاء خود را در گرو اجراء طرحهاي آمريكا مي‏ديدند و بهر حال، پس از رحلت آية الله بروجردي مي‏خواستند از خلا مرجعيت تا آنجا كه ممكن است‏سوء استفاده كنند، بلافاصله در قالب لوايح ششگانه انقلاب سفيد جلو آمدند.
ظاهر اين لوايح مي‏توانست‏بسياري از اذهان ساده را فريب دهد و برخي از قشرها را نيز كه خواهان اصلاحاتي بوده و بر اين اساس، التهاباتي آفريده بودند ساكت كند.اصلاحات ارضي و تقسيم زمين بين رعايا، سپاه دانش و اعزام ديپلمه‏ها براي با سواد كردن روستائيان، حق انتخابات براي زنان و...چيزهائي بود كه حتي بسياري از ملي گراها و نيروهاي چپ نيز آن را تاييد مي‏كردند.
امام مجددا اقدامات خود را به صورت متشكل و حساب شده آغاز مي‏كند و رفراندوم را تحريم مي‏نمايد.دولت و دربار نيز با تمام نيرو و تبليغات خود به مقابله بر مي‏خيزد و انگ ارتجاع سرخ و سياه را بر امام و ديگر مخالفان خود مي‏چسبانند.شاه در روز 4 بهمن شخصا به قم مي‏رود.امام و مراجع دستور مي‏دهند تا بازار بسته شود و مردم از منزلشان خارج نشوند و شاه كه اينگونه با بي‏اعتنائي مردم و مراجع مواجه مي‏شود در سخنراني خود توهين‏هاي حاد و تهديدهاي زيادي مي‏كند.واسطه‏ها و مصلحت انديشان زيادي امام را پند مي‏دهند، اما امام بر مواضع خود ثابت و استوار است.رفراندوم برگزار مي‏شود ولي با استقبال مردم مواجه نمي‏گردد مع الوصف رژيم تبليغات فراواني به عنوان موفقيت‏براه مي‏اندازد.امام بعد از آن در يك سخنراني به نقطه ضعف‏هاي سخنان شاه و تهديدها و توهين‏هاي او اعتراض مي‏كند.
واقعا غير از امام چه كسي مي‏توانست جلوي چنين رفراندومي در تاييد لوايح نامبرده بايستد؟
زيرا ظاهر آن خيلي مطلوب بود و برآورنده بسياري از نيازها و رافع بسياري از عقب ماندگي‏ها جلوه مي‏كرد.امام كه در اين مقطع، اسلام را در خطر مي‏ديد و با فراست از خلال اخبار، به اغراض و مقاصد خطرناك رژيم و آمريكا پي برده بود با شجاعت قدم پيش نهاد و از انواع خطراتي كه بطور طبيعي بر ايشان پيش مي‏آمد نترسيد.
(منبع:چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، ص 71 ،نويسنده: محمد باقر حشمت‏زاده ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 104/66666)