-رياست جمهوري در ايران-تاريخچه رياست جمهوري-

از چه زماني مقام رياست جمهوي در ايران اجرا شد؟

مقام رياست جمهوري اولين بار بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تغيير نظام سياسي در قانون اساسي از سلطنتي به جمهوري اسلامي در ايران اجرا شد؛ در بهمن ماه 1358 اولين رئيس جمهور ايران بعد از كسب آراي مردم و تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط حضرت امام(ره) (58/11/15) ادارة كشور را برعهده گرفت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/14735)