-شرايط نماينده-مجلس خبرگان-

اگر نماينده مجلس خبرگان رهبري شرايط نمايندگي را از دست داد آيا هم چنان عضو مجلس است؟

براساس آيين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري، در مورد فقدان شرايط لازم نمايندگي مجلس خبرگان از سوي نمايندگان اين مجلس، با پيشنهاد 20 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان، قابل طرح در «کميسيون تحقيق» بوده و پس از بررسي اين پيشنهاد به صحن علني مجلس مي رود که در صورت حضور آن نماينده، ابتدا نظرات و دلايل آن شنيده و سپس به رأي گيري گذاشته مي شود که در صورت تشخيص و رأي اکثريت بر فقدان صلاحيت، از سمت نمايندگي برکنار مي شود.
در هر صورت تصميم گيري در اين زمينه با رأي گيري ساير نمايندگان مجلس خبرگان خواهد بود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/13539)