-حكومت ولايت فقيه-تئودموكراتيك-

معادل لاتين «ولايت فقيه» چيست؟ آيا مي توانيم بگوييم ولايت فقيه حكومتي «تئودموكراتيك» است (يعني حكومت خدا بر مردم توسط مردم)؟

ولايت فقيه اصطلاحي است كاملا اسلامي با مباني، خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود، كه به هيچ وجه نمونه اي از آن در ادبيات سياسي غرب مشاهده نمي شود و با ساير مفاهيم مشابه اختلافات بنيادي و اساسي دارد. (جهت آشنائي كامل مراجعه نمائيد: «تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، عباس كعبي، قم، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي ظفر، 1380»)
اما درباره قسمت دوم سوال بايد گفت كه اين موضوع بستگي به چند عامل اساسي دارد:
1- چه مبنا و ديدگاهي را براي مشروعيت ولايت فقيه مي پذيريم.
2- چه جايگاه و نقشي را براي مردم در حكومت اسلامي و فرايند هاي آن قائل هستيم.
3- چه تعريفي را از دموكراسي ارائه مي دهيم.
4- نسبت «تئو= خدا» و «دمو=مردم» را در نظام اسلامي چگونه ترسيم مي كنيم.
به نظر مي رسد تعبير تئودموكراسي همچون تئوكراسي و دموكراسي قابل تقسيم به مدلهاي متعددي است. بنابراين تا زماني كه مدلهاي مختلف آن ترسيم نشده كاربرد آن خطاست، مگر آنكه كسي مدل دقيقي را ترسيم كند و آن گاه اعلام نمايد كه منظور من از تئوكراسي اين مدل از حكومت است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/11614)