-حكومت ديني-دين و تمدن-جهان مدرن-

حكومت ديني، در حال گذر از جهان سنتي به جهان مدرن چه جايگاه و نقشي دارد؟

حكومت ديني در دو بُعد داخلي و خارجي مي‏تواند در اين فرايند نقش بسيار مهمي ايفا نمايد:
اما در بُعد داخلي: حكومت اسلامي با تكيه بر آموزه‏هاي اصيل اسلامي و فرهنگ ملّي مي‏تواند، الگويي موفق در جهت رشد و تكامل و تعالي مادي و معنوي بشريت، و كاملاً به دور از مشكلات و معضلاتي كه جوامع مدرن هم‏اكنون درگير آن هستند ارائه دهد.
اما در بُعد بين‏الملل: جداي از تعداد محدودي از كشورهاي پيشرفته كه مرحله‏ي گذر از جهان سنتي به جهان مدرن را پشت سر گذاشته و هم‏اكنون در مرحله پامدرن و گريبانگير مشكلات مرحله‏ي مدرنيست مي‏باشند. اما بسياري از كشورها هنوز در مرحله‏ي گذر از جوامع سنتي به جوامع مدرن هستند و اكثرا به دليل استفاده از الگوها و مدل‏هاي توسعه غربي كه هيچ‏گونه سنخيّتي با وضعيت داخلي و ارزش‏ها و هنگ‏هاي آنان ندارد، در يك دور باطلي گرفتار آمده كه نه راه پيش و نه راه بازگشت دارند. در اين وضعيت ارائه الگوي موفق از سوي حكومت ديني به عنوان مدل توسعه مادي و معنوي مي‏تواند رهگشايي براي اين كشورها محسوب گردد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 29/10449)