-ايران و عراق-شروع جنگ-

مهمترين دلايل شروع جنگ عراق عليه ايران چه بود؟

مهم‏ترين دلايل شروع جنگ از سوي عراق عبارتند از(ر.ك: به پاسخ به ابهامات، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، چاپ هشتم، سال 1380، صص 19-11 و نقد و بررسي جنگ ايران و عراق، محمد دروديان، ج 1، ص 192). :
1. حمله به ايران به منظور انتقال مرز آبي دو كشور (خط تالوگ) از اروند رود به ساحل شرقي آن و برقراري حاكميت مطلق عراق بر اروند رود.
2. حمله به ايران به منظور جدا كردن استان خوزستان از ايران و ايجاد كشوري مستقل تحت سلطه‏ي عراق با نام عربستان.
3. حمله به ايران به منظور فروپاشي نظام مقدس جمهوري اسلامي و روي كار آمدن دولتي غرب‏گرا به جاي آن.
ولي اهداف ديگري نيز براي عراق وجود داشت كه در صورت برآورده شدن يكي از اهداف سه گانه بالا، آن اهداف نيز قابل دسترسي بودند، كه عمده‏ترين آن‏ها به دست آوردن نقش ژاندارمي خليج فارس به جاي ايران و برتري كامل سياسي - نظامي بر ساير كشورهاي خاورميانه و به ويژه كشورهاي منطقه بود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 16/10433)