-تشكل‏هاي سياسي-حكومت ولايت فقيه-

با توجه به اينكه ولي فقيه حرف آخر را در جامعه مي زند جايگاه تشكل هاي سياسي در جامعه كجاست ؟

تشكلها در تمامي جوامع مدني نقش واسطه ميان مردم و حاكميت را ايفا مي‏كنند. و هيچگاه حرف آخر را نمي‏زنند بلكه مطالبات مردم را به حاكميت منتقل مي‏كنند و نظر كارشناسي مي‏دهند. حاكمان موفق كساني هستند كه به نظرگاههاي تشكل هايي كه نماينده واقعي قشرهاي مختلف جامعه هستند بها دهند. و حتي به رشد و تقويت آنها كمك كنند. ولي فقيه نيز از اين قاعده مستثني نيست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 11/9873)