-مراجع و انتخابات-تكليف در انتخابات-

چرا مراجع شركت در انتخابات را تكليف شرعي مي‏دانند؟

اهتمام مراجع به مشاركت مردم در انتخابات ناشي از ماهيتِ اجتماعي بودن دين مبين اسلام و مسؤول بودن همه افراد نسبت به سرنوشت خود و جامعه خود، مي‏باشند. البته اين يك وظيفه تحميلي مثل تكاليف گوناگون و الزامات مختلف بر دوش اشخاص نيست. بلكه يك تكليف عقلي و شرعي براي مصلحت جامعه اسلامي مي‏باشد مثل اينكه هر كس تكليف دارد سلامت خود را حفظ كند. يك ملت نيز اگر بخواهد اقتدار حكومتي را كه پسنديده و پذيرفته است، حفظ نمايد بايد نسبت به ساير مسائل آن مانند انتخاب نمايندگان و... مشاركت فعّال داشته باشد. بنابراين شركت در انتخابات يك تكليف عقل و عقلايي است به همين لحاظ شرعي مي‏باشد، يعني شارع مقدس در چنين جاهايي امر دارد و از مردم خواسته است كه در راه حفظ و احيا و سربلندي جامعه و امت اسلامي بكوشند و در مواقع مقتضي حضور فعال و آگاهانه و خير انديشانه داشته باشند، (انتخابات از ديدگاه امام خميني و مقام معظم رهبري، ص 56) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 8/7924)