-بازنگري قانون اساسي-

بازنگري قانون اساسي چگونه انجام مي‏گيرد؟

بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‏گيرد: مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‏نمايد:
1. اعضاي شوراي نگهبان،
2. رؤساي قواي سه گانه،
3. اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام،
4. پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري،
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبري،
6. سه نفر از هيأت وزيران،
7. سه نفر از قوه قضاييه،
8. ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،
9. سه نفر از دانشگاهيان. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه‏پرسي برسد. بر اساس همين اصل موارد تغييرناپذير در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عبارتند از: محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايمان و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير مي‏باشند، (ر.ك: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، (همراه با اصلاحات)، اصل 177، ص 81) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/7377)