-اشتباه رهبري-اطاعت رهبري-

اگر ولي فقيه اشتباهي را مرتكب شود به طوري كه مردم متوجه اشتباه اوبشوند بايد از او دوباره اطاعت شود؟

1 ) خطاهاي فاحش و روشني كه حداقل براي عموم كارشناسان مسائل ديني سياسي و اجتماعي واضح و روشن است. در اين صورت از طريق مجاري مربوط تذكر داده خواهد شد و عدم قبول آن ممكن است مجلس خبرگان را به اتخاذ موضع مناسب وادار نمايد و چه بسا موجب عزل ولي فقيه شود.
2 ) خطاهاي پيچيده كه حتي در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و چه بسا مورد تعدد آرا و نظرات باشد. در اين صورت نمي‏توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مباني پذيرفته شده خود حكم مي‏راند. از اين موارد در مسائل اجتماعي و سياسي زياد به چشم مي‏خورد. در چنين مواردي چاره‏اي جز اين نيست كه رأي ولي فقيه ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا اولاً او شايسته‏ترين فردي است كه براي كارشناسي در اين كار انتخاب شده است، ثانياً در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج و آنارشيسم مي‏شود. ضمن آن كه از نظر فكري راه تحليل و نقد و بررسي سالم براي همگان باز است اما نظم و انضباط اجتماعي از نظر عقلي و عقلايي مستلزم وحدت رويه و عمل است. در تمام نظام‏هاي سياسي اين گونه عمل مي‏شود و از آن گريزي نيست. نظر اكثريت مجلس خبرگان نيز حجت است و همگان بايد بر آن تمكين نمايند، همان طور كه اگر مجتهدي در استنباط حكم شرعي اشتباه كند مقلد به آن عمل مي‏كند و عملش مجزي و مبري‏ء ذمه است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/6884)