-فعاليت‏هاي سياسي-مشاركت سياسي-

آيا عدم شركت در فعاليت‏هاي سياسي با توجه به تاكيدات مقام رهبري دراين زمينه تخلف محسوب مي‏شود؟

اگر شركت نكردن نوعي اعتراض و مخالفت با نظام ولايت مطلقه فقيه است گناه محسوب مي‏شود، (استفتا از دفتر آيت‏اللَّه‏تبريزي) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/6586)