-مراسم سياسي-شركت در راهپيمايي-نماز جمعه-

آيا حتما بايد در راهپيمايي‏ها و نماز جمعه و مراسم‏هاي سياسي شركت كنيم؟

حضور سياسي هر فرد مسلمان در موارد ممكن، لازم است، زيرا همه در برابر خون شهدا مسؤوليم و حضور ما، براي دفاع از انقلاب، كشور و ارزش‏ها لازم مي‏باشد.
درباره نماز جمعه بايد گفت كه حكم نماز جمعه وجوب تخييري است؛ يعني، وجوب تعييني ندارد كه حتماً واجب باشد و چنين احاديثي اهميت نماز جمعه را مي‏رسانند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/4996)