-شرايط رئيس جمهور-حقوق اقليت ها-

چرا افرادي که دين آنان زرتشت، مسيحي، کليمي و ... و يا از مذهب سني هستند نمي توانند براي انتخابات رياست جمهوري کانديدا شوند؟

با سلام. لزوم مسلمان و شيعه بودن رئيس جمهور ناشي از حقوق اساسي جمهوري اسلامي و مذهب رسمي کشور است که بر خواست و اراده اکثريت مردم ايران استوار مي باشد . توضيح اينکه :
مطابق اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي که به تاييد اکثريت اراي مردم کشورمان رسيده ؛ « رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. »
لزوم شرايط اعتقادي در اصل فوق به اين دليل است که جمهوري اسلامي ايران نظامي است که بر پايه اعتقاد به اصول دين اسلام و مذهب شيعه بنيانگذاري شده است ؛ چنانکه اصل دوازدهم قانون اساسي تصريح دارد : « دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعمّ از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني واحوال شخصيه (ازدواج،طلاق، ارث و وصيّت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميّت دارند و در هر منطقهاي كه پيروان هريك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررّات محلّي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب. »
بر اين اساس کارگزاران اصلي و مديران سياسي عالي رتبه نظام به ويژه بايد معتقد به مباني اعتقادي نظام باشند ، تا بتوان يکي از راهکارهاي موثر بقاي نظام و اصول اعتقادي مورد خواست اکثريت جامعه را تضمين نموده و بدان اميدوار بود . از اين رو شرط ايمان و اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران ، براي رئيس جمهور مورد تاکيد قانون اساسي قرار گرفته است . خصوصاً آن که رئيس جمهور در مراتب سوگند ، خود را متعهد پاسداري از نظام جمهوري اسلامي ، ترويج دين و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) مي داند . چنانکه مطابق اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي « رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضا مينمايد.
بسم اللّه الرحمن الرحيم من به عنوان رييس جمهور درپيشگاه قرآن كريم و در برابر ملّت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسؤوليتهايي كه برعهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملّت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملّت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم.»
افزون بر اين ، رئيس جمهور در نظام جمهوري اسلامي به عنوان عالي ترين مقام رسمي کشور بعد از مقام رهبري ( اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسي ) مدير سياسيِ نظامي است که اکثريت آن را شيعيان تشکيل مي دهند و مذهب رسمي کشور شيعه اثني عشري است ( اصل دوازدهم قانون اساسي ) بدين جهت شرط اعتقاد به تشيع به عنوان « مذهب رسمي » کشور مورد توجه قرار گرفته است . البته ساير اقليت هاي مذهبي و ديني از بيشترين حقوق و امتيازات نسبت به ساير کشورهاي جهان برخوردار مي باشند .
( ر. ک : حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، محمد هاشمي ، تهران : نشر ميزان ، 1385 ، صص 269 -270 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100145348)