نحوه انتخاب رهبری

چطور رهبر انتخاب مي شود؟

انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان است اصل 107 قانون اساسى در مورد تنها روش رسمي و قانوني انتخاب رهبري مقرّر مى‏دارد «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به‏رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غيراين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏كنند».(مجلس خبرگان رهبري، عليرضا محمدي، نشر معارف) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100143785)