جنگ نرم و مصادیق آن

لطفا جنگ نرم را تعریف و مصادیق آن را بیان کنید و در این باره توضیح دهید.

جنگ نرم Soft Warfare در مقابل جنگ سخت را مي توان هرگونه اقدام نرم، رواني و تبليغات رسانه اي كه جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگيري و استفاده از زور و اجبار عمده به انفعال و شكست وا مي دارد. جنگ نرم ،جنگ با انديشه و هويت است. جنگ رواني، جنگ سفيد، جنگ رسانه اي، عمليات رواني، براندازي نرم، انقلاب نرم، انقلاب مخملي، انقلاب رنگي و... از اشكال جنگ نرم است. مهمترين تاكتيك هاي جنگ نرم عبارتند از : شايعه ، ايجاد تفرقه و تضاد ، ترور شخصيت ، توسل به ترس و ايجاد رعب و...
www.jangnarm.com
www.jang-e-narm.com
www.softwar.isarblog.com/ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 9/100139937)