بصیرت سیاسی

در مورد بصيرت سياسى توضيحاتى مي خواستم؟

بصيرت سياسي در دو مقام معرفتي و رفتار سياسي قابل طرح است؛ درمقام معرفتي به اين مفهوم است که معيارها را بشناسيم و درهنگام امتزاح جبهه حق و باطل متحير نمانيم. بصيرت سياسي در مقام رفتاري ، التزام عملي به اصول و پرهيز از لغزش و انحراف است . رهبر فرزانه انقلاب : « ... نگاه توحيدى به جهان طبيعت، ...پايه‌ى اساسى بصيرت است...حوادث را درست نگاه كردن، درست سنجيدن، در آنها تدبر كردن، در انسان بصيرت ايجاد ميكند؛ يعنى بينائى ايجاد ميكند و انسان چشمش به حقيقت باز ميشود. اميرالمؤمنين (ع) در جاى ديگر ميفرمايد: «فانّما البصير من سمع فتفكّر و نظر فأبصر» ...» (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100139723)

Tags: