وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس خبرگان

در صورت امکان توضيح دهيد يک نماينده مجلس خبرگان داراي چه وظايف و اختياراتي است؟


« وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس خبرگان »
بر اساس قانون اساسى (اصول يكصدو هفتم، يكصد و هشتم، يكصد و يازدهم و يكصد و هفتاد و هفتم) وظايف و اختيارات مجلس خبرگان و نمایندگان آن , این گونه تشریح شده است ؛
الف: انتخاب رهبر
بر اين اساس اصل يكصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى‏دارد: «...تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به‏رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غيراين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏كنند...».
ب: نظارت بر رهبر
مجلس خبرگان طبق اصل يكصدويازدهم موظف است همواره وجود شرايط در رهبر را احراز كند وبه طورمداوم رهبر و نحوه اداره امور توسط وى را زير نظر و نظارت دقيق خويش قرار دهد
در ابتدای اصل یکصد ویازدهم چنینی آمده است «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‏باشد». از این عبارت استفاده می شود که اوصاف و شرایطی که برای رهبر در قانون اساسی آمده است هم در ابتدا و هم در حین رهبری و ادامه آن باید محفوظ باشد و وظیفه اثبات و تشخیص آن بر عهده مجلس خبرگان است که این امر , نیازمند نظارت بر عملکرد رهبری و شرایط و اوصاف علمی و عملی ایشان است .
ج: بركنارى رهبر
اصل يكصدويازدهم علاوه بر نظارت , مساله برکناری رهبر را در صورت فقدان شرایط و یا ناتوانی وی , برعهده مجلس خبرگان قرار داده است
مجلس به منظور انجام وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری , کمیسیونی را به عنوان کمیسیون اصل111 قانون اساسی در نظر گرفته است تا از این طریق نظارت مستمر و پیگیر بر عملکرد رهبری نظام به صورت منسجم و ضابطه مند صورت بگیرد . این کمیسیون در واقع یک هیئت تحقیق است که « این هیئت دو مسئولیت بزرگ برعهده دارد ؛ یکی آن که آمادگی خود را برای مشاوره با رهبری اعلام می کند یعنی در مواقعی که رهبر نیاز به مشورت داشته باشد, هیئت آمادگی خود را برای مشاوره با رهبر اعلام می کند , گاهی هم خود اعضای هیئت به بحث می نشنینند و مطالبی را که لازم می دانند بعد از بررسی و بحث , خدمت رهبری ارائه میدهند . کار دیگر این هیئت این است که از دور و نزدیک بر کارهای رهبری اشراف دارد و سخنرانی ها, موضع گیری ها , عزل و نصب ها و کارهای دیگر رهبر را بررسی می کنند یا برعملکرد نهادهایی که زیر نظر رهبری کار می کنند به طور غیر رسمی اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتی دید به رهبری تذکر می دهد . این دو کار مهم بر عهده هیئت تحقیق گذاشته شده است . جلسه های هیئت تحقیق مستمر است و در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه جلسه دارند .( مقررات و عملکرد مجلس خبرگان , گفتگو با آیت الله ابراهیم امینی ,ص 107-108,مجله حکومت اسلامی , سال سوم , شماره دوم , تابستان 77, شماره 8)
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100135884)