علت پذیرش آتش بس از سوی امام

به چه دليل امام باصلح بادشمن بعث عراق موافقت كرد؟

دلايل متعددي؛1 . ماهيت متفاوت قطعنامه 598 و توجه به خواسته هاي مشروع ايران 2. شرايط جديد در منطقه و افزايش فشارهاي بين المللي براي پايان دادن ايران به جنگ با حضور بي سابقه نيروهاي آمريكا و متحدينش در منطقه حمله به هواپيماي مسافربري 3.كاربرد وسيع سلاحهاي شيميايي و كشتار جمعي توسط عراق بر عليه غير نظاميان و برخورد ضعيف مجامع بين المللي 4-فشارهاي شديد اقتصادي نظامي و... ناشي از ادامه جنگ بر مردم و شرائط نامساعد در جبهه ها . از اين رو امام (ره) با مشورت مسئولين نظام و كارشناسان جنگ , مصلحت نظام اسلامي و كشور را در پذيرش قطعنامه 598 و قبول آتش بس ديدند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100133291)