علت عدم صدور جهاد با اسرائیل

چرا رهبر عزيز دستور جهاد با اسراييل را نمي دهند؟

بحمدلله با مديريت مدبرانه و استراتژيک رهبري معظم در زمينه هدايت و حمايت از حزب الله و حماس ، اسرائيل با بزرگترين شکست هاي تاريخي خود مواجه شده ، البته با توجه به موانع و محدوديت هاي بين المللي موجود از يکسو و همچنين وجود ساير راهکارها نظير جهاد سياسي و فکري ، دستور جهاد مقدور نيست . مقام معظم رهبري : « دست ما بسته است. ما اگر ميتوانستيم آنجا حضور پيدا كنيم ...و پيدا هم مي کرديم...منتها در دنياي اسلام بايستي ملتها ...عزم خودشان را به طور مشخص نشان بدهند. بايد از دولتها بخواهند...بايد با فشارهاي سياسي، با فشارهاي مردمي، دشمن را وادار به عقب‏نشيني كرد» (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100133291)