بصیرت و شیوه های ارتقای آن

بصيرت يعني؟ چطور مي شه بصيرت رو بالا برد؟

بصيرت در لغت معاني زياد دارد: بينايى. دانايى. زيركى. هوشيارى. بينش. آگاهى. و در اصطلاح:صفتی است در شخص که به او توانایی شناخت راه حق و باطل از یکدیگر را می دهد. و داراي زمان شناسي،شـنـاخـت فتنه و تشخيص حق از باطل،شناخت روشن از دين،شـنـاخـتن دوست و دشمن،تولي و تبري،آگاهي از ترفندها و خدعه هاي دشمن، مي باشد. راه هاي عملي كسب بصيرت:1- شناخت حقيقت ولايت و ولي امر زمانه خود2- داشتن فكر و انديشه و تجزيه تحليل مسائل3-دورانديشي در امور4- پيروي از عالمان وارسته 5- رعايت ايمان و تقواي الهي6- عبرت گرفتن از مسائل گوناگون7- ذكر و ياد الهي8-پيمودن مسير اهل بصيرت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/100133210)

Tags: