چگونگی جداشدن بحرین از ایران

بحرين چگونه از ايران جدا شد، لطفا توضيح مفصل دهيد.

بحرين همواره در طول تاريخ بخشي از ايران بود و در لايحه بودجه كل كشور، استان چهاردهم ناميده مي شد و برپايه هيچ قرارداد رسمي از ايران جدا نشده بود در زمان پهلوي دوم دهه‌1350 انگلستان با همراهي آمريکا در جهت تكه‌تكه شدن کشورهاي اسلامي و تشكيل دولت‌ها ي كوچك و تحت سلطه خويش ، تصميم به جدايي بحرين گرفت. محمدرضا شاه در اثر تهديد و تطميع با خواري و زبوني به خواست انگليس ، آمريکا و کشورهاي عربي تن داد و رفراندومي ظاهري در ميان چند گروه بحريني برگزار شد ، انگليسي‌ها و آمريکايي‌ها از هر دو سو شاه را به چنين تصميمي ترغيب، کردند و سرانجام به هدف خود دست يافتند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100132937)

Tags: