عدم پذیرش ولی فقیه منتخب مجلس خبرگان از جانب مردم

اگر شخصی به عنوان ولی فقیه انتخاب شود و مردم آن را نپذیرند آن وقت چه باید کرد؟ آیا کس دیگری را خبرگان انتخاب می کند یا با مخالفت مردم برخورد می شود؟

حكومت دينى بدون مقبوليت و حمايت مردمى امكان تحقق ندارد. از اين رو ولايت فقيه گرچه مبتني بر مشروعيت الهي است اما درتشکيل ،کارآمدي و تداوم نيازمند خواست و مقبوليت مردمي است. در اصل 107 قانون اساسي نيز يکي از ويژگي هاي مهم در انتخاب رهبر مقبوليت عامه است که مجلس خبرگان حتماً به آن توجه دارند . اما اگر به هر دليل چنين مقبوليتي از بين رود ، مجلس خبرگان رهبري ، فقيه جامع الشرايط و مقبول جامعه را به عنوان رهبر معرفي مي کند . در هر صورت حاكم دينى حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 7/100132884)