وعده حضرت امام خمینی در باره آب وبرق مجانی

لطفاً شبهه فرمايش امام خميني (ره) كه فرموده بودن آب و برق مجاني و رايگانه چطور پاسخ داده مي شود؟ چرا و كجا امام اين سخن را گفته اند و منظورشون دقيقاً چي بوده است؟ اگر بگوييم منظور اين بوده كه ارزاني

ضمن تشکر از مکاتبه و انعکاس سوالات خويش به اين مرکز در مورد پرسش فوق گفتني است حضرت امام (ره) همواره بر توجه جدي به اقشار مستضعف جامعه و لزوم برنامه هاي حمايتي از آنان تاکيد داشتند به عنوان نمونه در زمينه آب و برق فرمودند: « من به دولت راجع به مجاني کردن آب و برق و بعضي چيزهاي ديگر فعلا براي طبقات کم بضاعتي که در اثر تبعيضات خانمان برانداز رژيم شاهنشاهي دچار محروميت شده اند سفارش اکيد نمودم که عمل خواهد شد .» ( صحيفه نور ، ج3، ص 120)همچنين فرمودند:« آب و برق را مجاني مي کنيم براي طبقه مستمند»( صحيفه نور ، ج 3، ص 127) بنابر اين موضوع مجاني کردن آب و برق براي اقشار کم درآمد بود که بيانگر اهتمام و توجه ويژه ايشان به وضعيت اقشار محروم جامعه بود و بعد اين حمايت نه تنها در زمينه آب و برق و گاز - که درصد بسيار زيادي توسط يارانه هاي دولتي پرداخت شده و تنها مبلغ بسيار ناچيزي از اقشار مستضعف اخذ مي شود- بلکه به صورت يک حمايت همه جانبه و تشکيلاتي از محرومان در آمد و شاهد تأسيس بنيادها ونهادهايي نظير كميته امداد، حساب 100 امام، بنياد مستضعفان بوديم وتا حد زيادي علي رغم همه مشکلات و سختي ها و شکل گيري جنگ تحميلي و تحريمها از اين طريق به اقشار محروم و کم در آمد جامعه توجه و در طول حيات پربرکت نظام جمهوري اسلامي همواره به اين گروهها توجه شده است هر چند کافي نبوده و بايد به نقطه اي برسيم که اثري از محروميت در جامعه وجود نداشته باشد .
توضيحات بيشتر :
در حال حاضر هم تا حد معيني از مصرف،مجاني يا وجه مختصري گرفته مي شود.تا چند سال قبل عملي مي شد وآب تا ده متر مكعب وبرق 60كيلوات ساعت رايگان مي آمد،كه اگر ادامه پيدا مي كرد خيلي از جاها ورشكست مي شدند .بحث يارانه ها مفصل است ودر حال حاضر اقلام زيادي از جمله انرژي را در بر مي گيرد ودولت در حال بررسي هدفمند كردن يارانه ها است.در هر صورت جملات فوق و برخي ديگر از بيانات حضرت امام در اوان انقلاب و بعد از آن كه به مناسبتهاي مختلف بيان شده بيش از هر چيز بيانگر اهتمام جدي و عنايت خاص آن بزرگوار به قشر مستضعف و محروم جامعه و توجه زمامداران جامعه به مشكلات پايين ترين طبقات اجتماعي است كه در سيره عملي آن بزرگوار نيز با تأسيس بنيادها ونهادهاي متعدد و در چارچوب برنامه ها و قوانين مختلف تبلور عيني و مصداق بيروني پيدا كرده است، اساساً امام قشر مستضعف جامعه را كه اكثريت جامعه آن دوران را نيز تشكيل مي داد صاحبان و سرمايه هاي اصلي انقلاب دانسته و بر توزيع درست امكانات و بسط عدالت اجتماعي و حذف محروميتها با تكيه بر اسلام ناب به عنوان يك آرمان بزرگ الهي و نه يك اتوپياي خيالي مي نگريست نگاه ناقد و معرفت عميق حضرت امام به اسلام، آن بزرگوار را به اين باور حقيقي رسانده بود كه در صورت پياده شدن احكام نوراني اسلام با تمام ملزومات آن مسلماً مشكلات قشر محروم جامعه به حداقل ممكن خواهد رسيد. آنچه مسلم است رسيدن به اين نقطه مطلوب نياز جدي به پشتكار و جديت مسؤولين، خواست عمومي و توليد ثروت در كشور و سپس بسط و توزيع مناسب آن، مستلزم گذشت زمان است. مسلماً ايجاد چنين فضاي آرماني، ساختمان پيش ساخته اي نيست كه يك شبه آن را ساخت، بايد ديوارهاي آن را آجر به آجر و با عنايت به امكانات كشور بالا برد و آن را بنا كرد. با نگاه منصفانه به عملكرد دولتهاي پس از انقلاب چه در زمان حيات حضرت امام و چه بعد از ايشان به وضوح مي توان ديد كه عليرغم نارساييهاي موجود، قدمهاي مؤثري در اين راه برداشته شده هر چند با نقطه آرماني و مطلوب حضرت امام فاصله بسيار است و نيازمند تلاشهاي جدي تري است. به عنوان نمونه مي توان به بسط و تعميق آموزش و پرورش، بهداشت، آب و برق و امكانات ارتباطي به دوردست ترين نقاط كشور و نيز هدفمند كردن يارانه ها در اين اواخر اشاره كرد كه به طور مسلم نقش بسزائي در رفع محدوديتها داشته و خواهد داشت. آنچه در پايان تذكر آن ضروري به نظر مي رسد، توجه به اين نكته است كه محقق شدن مصاديق آرمانهاي حضرت امام نظير آنچه كه در متن سؤال فرض شده است، نيازمند عنايت خاص همه اقشار جامعه به انديشه هاي متعالي آن حضرت كه ملهم از اسلام ناب است مي باشد و به طور قطع اگر چنين امري تحققق يابد، ( به عنوان مثال اگر خمس و زكات به عنوان ماليات از سوي اقشار پردرآمد جامعه پرداخت شود) و امكانات كشور اجازه دهد. تأمين سعادت دنيوي و اخروي مردم و يا آب و برق مجاني براي اقشار مستضعف امري دست يافتني خواهد بود. مسئله مهم ديگر موانع و معضلاتي بود كه استكبار جهاني و در رأس همه آمريكا در قالب جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي براي كشور عزيزمان پديد آوردند و در واقع طلايي ترين فرصتهاي ترقي و پيشرفت را از مردم خوب ما گرفته و آن روحيه ايثار و تلاش و آن غيرت پرصلابت انقلابي را مصروف دفاع و جنگ نمودند تا جايي كه كشور به جاي اينكه به سمت و سوي رفاه و پيشرفت پيش رود روز به روز رو به خرابي و ويراني ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي گذاشت و پس از آن نيز نياز به انرژي و امكاناتي عظيم جهت بازسازي وجود داشت. ولي با وجود همه اين مشكلات با وجدان كاري و انضباط اجتماعي مي توان به قله هاي ترقي دست يافت.
و بالاخره اينکه بحث يارانه ها مفصل است ودر حال حاضر اقلام زيادي از جمله انرژي را در بر مي گيردودولت جهت حمايت بيشتر از اقشار مستضعف و توزيع عادلانه امکانات و جهت دهي اساسي رايانه ها به سمت توسعه بيشتر کشور در حال بررسي هدفمند كردن يارانه ها است نه حذف يارانه ها . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100132874)