تعداد اعضاي مجلس خبرگان

اعضاي حال حاضر مجلس خبرگان رهبري چند نفر مي باشد؟

اعضاي مجلس خبرگان رهبري 89 نفر مي باشند جهت آشنايي بيشتر ر.ک :
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=category§ionid=8&id=41&Itemid=39 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100132685)