تفکیک مدیریت سیاسی از مدیریت دینی

به نظرمن دين نبايد از سياست جدا باشد چون در هر کاري بايد مسايل ديني را رعايت کرد ولي با توجه به لزوم انجام برخی کارهای خلاف دین اداره کنندگان (سازمان) دين بايد از اداره کنندگان (سازمان) سياست جدا باشد

در پاسخ به پرسش فوق اگر ما بپذيريم که دين از سياست جدا نيست و دين بايد در همه امور رعايت شود و محور باشد , نمی توانيم به جدا بودن اداره کنندگان دين و اداره کنندگان سياست با اين استدلال که درحيطه سياست گاهی اعمالی انجام می شود که دين و دينداری را زير سوال می برد , معتقد باشيم و بين اين دو تناقض است . زيرا معنای جدا نبودن دين از سياست و توجه به دين و رعايت آن در تمامی امور , آن است که سياست وسازمان آن بر اساس و محور دين شکل می گيرد و چنين سياستی نمی تواند دين و دينداری را زير سوال ببرد و با آن منافات داشته باشد. سياستی با دين ودينداری منافات داشته و سازگاری ندارد که بر پايه دين و مبانی دينی استوار نباشد و البته چنين سياستی از منظر دين قابل پذيرش نمی باشد زيرا در آن دين رعايت نشده و محور نمی باشد . به عبارت ديگر معنای جدا نبودن دين اسلام از سياست آن است که دين تنها به مسائل عبادی و فردی نپرداخته بلکه به امور اجتماعی نيز توجه دارد و جامعيت دين اسلام و کامل بودن آن اقتضا می کند که در کنار توجه به مسائل فردی و عبادی به مسائل اجتماعی نيز توجه داشته باشد و قلمرو دين تمامی ابعاد زندگی انسان را دربر بگيرد . بر اين اساس« دين , موعظه و نصيحت و تعليم محض مسائل فردی بدون اجتماعی , و مسائل اخلاقی و اعتقادی بدون سياسی و نظامی و مانند آن نيست , بلکه احکام اجتماعی و سياسي نيز دارد ... اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد , اگر حدود و مقررات و قوانين اجتماعی و جامع دارد , اين نشان می دهد که اسلام يک تشکيلات همه جانبه و يک حکومت است و تنها به مساله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسان های ديگر نپرداخته است , اگر اسلام راه را به انسان نشان می دهد و در کنارش از او مسئوليت می طلبد , اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب های باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را درهم کوبد , چنين انگيزه ای , بدون حکومت و چنين هدفی , بدون سياست هرگز ممکن نيست .»( جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا, 1379, ص 73- 76) و سياستی که بر پايه و اساس دين شکل می گيرد و دين را در تمامی امور رعايت می کند , برخاسته از مبانی و اصول دينی بوده و نمی تواند دين و دستورات آن را ناديده بگيرد . در غير اين صورت چنين سياستی به دليل محور قرار ندادن دين و رعايت نکردن آن , قابل اعتبار نيست . اگر ما جامعيت و کامل بودن دين را بپذيريم , پذيرفته ايم که دين در تمامی امور فردی , اجتماعی , سياسی , اقتصادی , فرهنگی و... برای اداره امور انسانها برنامه ارائه داده است و هيچ شانی از شئون زندگی انسان مورد غفلت قرار نگرفته است . از اين رو در بخش های مختلف دين راه و مسير را روشن نموده است و نيازی به پيمودن روشهايی که با دين سازگاری ندارد , نمی باشد . و فلسفه قرار گرفتن فقيه جامع شرايط در راس حکومت اسلامی در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام آن است که هدايت و رهبری حکومت اسلامی در اختيار فردی قرار بگيرد که علاوه بر صلاحيت هاي مديريتي , فقيه و اسلام شناس بوده و با مبانی و اصول اسلام کاملا آشنايی داشته باشد و علاوه بر آن از عدالت و تقوا برخوردار باشد تا حرکت حکومت در چارچوب مبانی و بر اساس اصول اسلامی شکل گرفته و دچار انحراف نگردد . بنابر اين با پذيرش جدا نبودن دين از سياست و پذيرفتن رعايت دين در تمامی امور , پذيرفته ايم که سياستی که بر اين اساس شکل می گيرد , ملزم به رعايت دين و اصول شرعی است و نمی تواند فراتر از آن حرکت نموده و در برخی موارد دين و دينداری را زير سوال ببرد از اين رو بين پذيرش جدا نبودن دين از سياست و رعايت دين در تمامی امور و جدا انگاشتن اداره کنندگان دين و ادراه کنندگان سياست منافات و ناسازگاری وجود دارد .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100127960)