نتیجه همه پرسی قانون اساسی

در همه پرسي قانون اساسي مردم چقدر رأي دادند ؟ نتيجه نهايي چه بود؟

روند تدوین و تصویب قانون اساسی : پس ازآغاز کاردولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود. بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا چگونگی تدوین و تصویب قانون اساسی را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد. مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد: الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس ؛اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد. طبق ماده14 آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر 151 اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد. ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس ؛مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی 67 جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است: مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده 17 و 18 آئین نامه داخلی مجلس) مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده 20 تا 25 ) مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده 26) مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد 27 و28) ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم) ؛ براساس لایحه قانونی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رای بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت 15578956 رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید. ( پایگاه اطلاع رسانی رشدwww.daneshnameh.roshd.ir) بر این اساس در همه پرسی قانون اساسی مردم به مجموعه و کلیت قانون اساسی رای دادند و با توجه به بررسی اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی مردم از طریق رسانه ها ,صدا وسیما و روزنامه ها در جریان روند بررسی و تدوین اصول قانون اساسی و جزئیات آن و مشروح مذاکرات قرار گرفته و با متن قانون اساسی و مفاد آن آشنا بودند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100127424)