ضرورت های دوست شنا سی و دشمن شناسی

در عصر حاضر دوست شناسي ضروري هست يا دشمن شناسي؟


يک فرد با مختصات فکري مخصوص به خود که در طول ساليان متمادي به دست مي‌آورد ، داراي يک‌سري ويژگي‌هاي فکري مخصوصي خواهد شد. اين اختصاصات فکري چه براي فرد و چه براي جامعه يک چارچوب فکري را به ارمغان مي‌آورد. طبيعي است که اين چارچوب فکري موافقان و مخالفان خاص خود را خواهد داشت و اين امر صَرف‌نظر از ماهيت آن است. شناخت موافقان و مخالفان هر چارچوب فکري يکي از نيازهاي ضروري براي پيشبرد اهداف آن خواهد بود. چرا که انسان در پرتو شناخت ظرفيت‌هاي مسير (دوست‌شناسي) و نيز چالش‌هاي آن (دشمن‌شناسي) مي‌تواند، به آساني مسير را بپيمايد و موانع و منافع آن را به راحتي پيش‌بيني نمايد. بر اين اساس به نظر مي‌آيد در عصر حاضر هر دوي اين مسائل براي جامعه ما به خصوص اقشار جوان و نخبه ايران اسلامي از اهميت يکساني برخوردار باشد. حتي در مرتبه‌اي بالاتر مي‌توان گفت، اين‌دو لازم و ملزوم يکديگرند. تا انسان دوستان و همراهان فکري خود را نشناسد، امکان شناخت دشمنان و مخالفان فکري براي او فراهم نخواهد بود و همين‌طور شناخت کامل دشمنان است که امکان دوست‌شناسي را براي ما فراهم مي‌کند. بنابراين به طور کلي مي‌توان گفت دوست‌شناسي و دشمن‌شناسي به عنوان دو امر متلازم، از جمله نيازهاي ضروري جامعه ما مي‌باشد.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 8/100122464)

Tags: