منبع شناسی درباره خبرگان قانون اساسی ومشروح مذاکرات آن

براي مطالعه درباره چگونگي تشکيل خبرگان قانون اساسي و مشروح مذاکرات و همه پرسي مصوبات آن، همين طور هيئت بازبيني قانون اساسي منبع معرفي کنيد؟

ضمن آرزوي موفقيت براي شما ، برخي از منابع مفيد در زمينه موضوعات فوق عبارتند از :
1 . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي و تدوين نهايي قانون اساسي ، سه جلد ، انتشارات مجلس ، 1364 .
2 . صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري ، روابط عمومي مجلس ، 1369 . (همچنين http://www.shora-gc.ir/portal/siteold/ketabkhaneh/index.htm )
3 . سرگذشت قانون اساسي ، محمد زرنگ ، مرکز اسناد ، 1384 .
4 . هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران.
5. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 21/100119887)