مفهوم شناسی قدرت نرم ، قدرت نیمه سخت و قدرت نیمه نرم

قدرت نرم و قدرت نيمه سخت و قدرت نيمه نرم را توضيح دهيد.

قدرت بر اساس معيار شدت و صلابت است به سه نوع تقسيم می شود ۱- قدرت سخت۲- قدرت نيمه سخت ۳- قدرت نرم
قدرت سخت(Hard Power)
قدرت سخت زمانی موضوعيت می يابد که استقلال و تماميت ارضی کشور در خطر(بالفعل و بالقوه) هجوم نيروهای نظامی کشور ديگر يا اتحادی از کشورهای خارجی يا گروه های معارض مسلح داخلی قرار گيرد. در اين فرايند معمولا هدف اشغال و يا جلوگيری از اشغال سرزمين است. اقدام های مبتنی بر قدرت سخت متکی به روش های فيزيکی و عينی همراه با رفتارهای خشونت آميز ، براندازی و يا ضد براندازی آشکار و نيز حذف دفعی است.
با عنايت به اين تعريف منازعه سخت (Hard Conflict)، مبارزه‌ای به شيوه نظامی و با هدف پيروزی و اشغال سرزمين هدف محسوب می گردد که اين نوع از منازعه بيشتر در دوران استعمار کلاسيک مورد تاکيد،استفاده و بهره برداری قرار می گرفته است .
قدرت نرم(Soft Power)
مفهوم قدرت نرم مقابل مفهوم قدرت سخت قرار دارد. در ميان انديشمندان حوزه قدرت و امنيت ملی ، جوزف نای ، به عنوان بنيانگذار مفهوم جنگ نرم شهرت يافته است . او قدرت نرم را شيوه ای برای رسيدن به نتايج دلخواه ، بدون تهديد و تشويق آشکار و ملموس می دانست بر اين پايه يک کشور و حاکميت می‌تواند به مقاصد مورد نظر خود برسد چون کشورهای ديگر، ارزش های آن را می پذيرند و تحت تاثير پيشرفت و انديشه آن قرار می گيرند و در نتيجه خواهان پيروی از آن می شوند.در اين مفهوم مهم ترين مسئله، تنظيم دستور العملی برای جذب ديگران است. بنابر اين قدرت نرم، کسب آنچه می خواهيد از طريق جذب کردن نه از طريق اجبار و يا پاداش است.
با توجه به آنچه در مورد قدرت نرم گفته شد می توان نتيجه گرفت که منازعه نرم (Soft Conflict ) به شيوه ای اطلاق می‌گردد که بر اساس قواعد آن ، قلب و مغز مردم کشور هدف به تصرف نيروی مقابل در می آيد و آن گاه کسانی که قلب و مغزشان تسخير شد در راستای اهداف دشمن خود عمل خواهند کرد. بايد دانست که شيوه تسلط بر قلب‌ها از راه ارضاء – بر مبنای اصالت لذت – و کنترل افکار از راه اقناع – بر پايه اصالت منفعت – ممکن است. اين بدان معنی است که رضايت افراد از چيزی، موجب زمينه سازی تصرف قلب آنان و قانع کردن افراد در هر زمينه ای ، منجر به سيادت بر تفکر آنها خواهد شد.
قدرت نيمه سخت(Semi Hard Power)
قدرت نيمه سخت به لحاظ مفهومی در ميان دو مفهوم بيان شده قبلی ، يعنی جنگ نرم و جنگ سخت، قرار دارد. به همين دليل اين قدرت دارای مولفه های مشترکی با هر يک از دو قدرت معرفی شده قبلی است. قدرت نيمه سخت مانند قدرت سخت می تواند از اعمالی مانند تهديد و ارعاب ، اجبار و تشويق برای اجرای منويات خود کمک بگيرد ، اما بر خلاف ماهيت قدرت سخت و در همسويی با قدرت نرم اين اعمال را بدون ياری گرفتن از خشونت ممکن می داند . بدين لحاظ می توان گفت اين نوع قدرت اگرچه دارای ماهيتی جداگانه است، اما آشکارا از دو قدرت نرم و سخت تاثير پذيرفته و متقابلا ً بر آنها نيز تاثير می‌گذارد .
در واقع بر اساس قواعد و ترفندهای منازعه نيمه سخت (Semi Hard Conflict ) فردی را در کشور هدف بر سر کار می آورندکه با وجود مليتی يکسان با ساير مردم آن سرزمين ، خواسته يا ناخواسته ، کشور متبوع خود را در جهت منافع قدرت های بيگانه هدايت خواهد کرد. امروزه اين مقوله، علاوه بر تسلط سياسی بر کشورها، در تسلط بر بازارها وشريان های اقتصادی کشورهای هدف نيز مورد استفاده قرار می گيرد .
( پايگاه اطلاع رسانی عمليات روانی و جنگ نرم , مفهوم شناسی جنگ نرم , امير مهدی کليدری , www.psyop.ir/?p=1024)
جهت آشنايی بيشتر به منابع زير مراجعه شود ؛ جنگ نرم , داود رنجبران , تهران , ساحل انديشه - جنگ نرم , حسين عبدی , تهران , دفتر نشر معارف - طرح ضيافت انديشه , جنگ نرم , قم, نشر معارف - مجموعه مقالات قدرت و جنگ نرم , از نظر تا به عمل , حجت الله مرادی , نشر ساقی - پايگاه اطلاع رسانی عمليات روانی و جنگ نرم (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 147/100119849)