سكوت امام علي(ع)

آيا 25 سال سكوت حضرت علي(ع) به معناي تساهل و تسامح ديني بود؟

سكوت حضرت علي عليه السلام پس از رحلت پيامبر به معناي تساهل و تسامح ديني نبود بلكه به دليل مهيا نبودن شرايط رهبري براي ايشان و همراه نبودن مردم با ايشان بود ,به دنبال جريان سقيفه و انحراف مسير خلافت اسلامي پس از پيامبر اكرم (ص), حضرت بر سر دو راهي حساس و سرنوشت سازي قرار گرفت يا مي بايست به كمك رجال خاندان رسالت و علاقه مندان راستين خويش كه حكومت جديد را مشروع نمي دانستند بپاخيزد و با توسل به قدرت خلافت و حكومت را قبضه كند و با آنكه وضع موجود را تحمل كرده و در حد امكان به حل مشكلات مسلمانان و انجام وظايف خود بپردازد از آنجا كه در رهبريهاي الهي قدرت و مقام هدف نيست بلكه هدف حفظ اسلام و احكام نوراني آن است ,حضرت با ارزيابي اوضاع و شرايط جامعه اسلامي به اين نتيجه رسيدند كه اصرار براي به دست آوردن حكومت و احقاق حق غصب شده خويش نتيجه اي جزء ايجاد اختلاف در ميان مسلمانان و از بين رفتن اصل اسلام و زحمات پيامبر اسلام و خونهاي پاكي كه در راه اين هدف و براي آبياري نهال اسلام ريخته شده ,نخواهد داشت از اين رو راه دوم را برگزيدند
امام در خطبه شقشقيه( نهج البلاغه , خطبه سوم ) در اين باره چنين فرمودند: من رداي خلافت را رها ساختم و دامن خود را از آن در پيچيدم ( كنار رفتم) در حالي كه در اين انديشه فرو رفته بودم كه آيا با دست تنها ( بدون ياور ) بپا خيزم ( و حق خود را بگيرم ) و يا در اين محيط پر خفقان و ظلمتي كه پديد آورده اند صبر كنم محيطي كه پيران را فرسوده جوانان را پير و مردان با ايمان را تا واپسين دم زندگي به رنج وا مي دارد عاقبت ديدم برد باري و صبر به عقل و خرد نزديكتر است لذا شكيبايي ورزيدم ولي به كسي مي ماندم كه خار در چشم و استخوان در گلو دارد با چشم خويش مي ديدم كه ميراثم را به غارت مي برند
بنابراین سكوت حضرت در مورد غصب خلافت به دليل فراهم نبودن شرايط رهبري براي ايشان و به منظور حفظ اصل اسلام بود و در زمان خلفاء هر گاه انحرافي صورت مي گرفت يا خطري اساس اسلام را تهديد مي كرد موضع گيري مي نمودند و خلفاء را راهنمايي مي نمودند
برا ي اطلاع بيشتر به كتاب سيره پيشوايان , مهدي پيشوايي قم: موسسه امام صادق (ع) و كتاب زندگاني امير المومنين , سيد هاشم رسولي محلاتي , قم : دفتر نشر فرهنگ اسلامي و كتاب تاريخ و سيره سياسي امير مومنان علي بن ابي طالب عليه السلام , رسول جعفريان قم ك نشر دليل ما , مراجعه نماييد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100106683)