وزارت بازرگاني در ايران-پيشينه وزارت بازرگاني

ساختار وزارت بازرگاني قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در سه سطح ملي سطح استاني و شهر چگونه بوده است؟

نخستين بار در سال (1289 قمري) «وزارت تجارت» توسط ناصرالدين شاه تأسيس گرديد كه وظايف آن ايجاد ارتباط بين دولت و بازرگانان و انجام ساير امور تجاري مملكت بوده است.
در سال 1318 بنابه پيشنهاد فرهنگستان ايران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگاني» تغيير نام يافت.
در سال 1353 «وزارت بازرگاني» از وزارت اقتصاد تفكيك و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعاليت نمود. در 16 تيرماه 1353 قانون تشكيل اين وزارتخانه به تصويب مجلس شوراي ملي سابق و در 26 تيرماه همان سال به تصويب مجلس سناي آن زمان رسيد.
در سال 1359 مجدداً تشكيلات وزارت بازرگاني با تغييراتي به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد كه شامل 9 معاونت بود.
تشكيلات وزارت بازرگاني كه از سال 1359 بدون تغيير باقي مانده بود در سال 1377 با جهت گيري تصويب بخش كارشناسي و تخصصي، كوچك سازي و واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به بخش غيردولتي در مسير تحول قرار گرفت.تشکيلات وزارت بازرگاني با اصلاحاتي در دي ماه 1383 با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تاييد سازمان مديريت رسيد.
و در سال 1384 با پيشنهاد وزير بازرگاني معاونت هماهنگي، توسعه منابع و امور مجلس به دو معاونت اداري و مالي و معاونت هماهنگي و امور مجلس تفكيك گرديد. و معاونتها به پنج معاونت افزايش يافت.
اهداف:
ـ فراهم نمودن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگاني كشور.
ـ تنظيم و اجراي سياستها ، خط مش ها و مقررات بازرگاني كشور بطور گسترده و همه جانبه.
وظايف:
1) وظايف سياستگزاري:
ـ تنظيم و اجراي سياستها ، خط مشي ها و مقررات بازرگاني كشور.
ـ تنظيم روابط تجاري و انعقاد قراردادهاي بازرگاني با ساير كشورها با رعايت مقررات مربوط.
ـ تنظيم ضوابط و مقررات صادرات و واردات سالانه كشور و نظارت بر اجراي آن.
ـ سياستگزاري و كنترل و نظارت و تنظيم بازار محصولات و ايجاد تسهيلات در تأمين كالاها و مواد اوليه مورد نياز.
ـ نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و كالاهاي وارده به كشور و بررسي شرايط توليد تا مرحله مصرف.
ـ تدوين سياستهاي پرداخت يارانه كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط و هماهنگي در تنظيم يارانه هاي مواد غذايي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
ـ تهيه و تنظيم و كنترل تراز تجاري كشور.
ـ اصلاح نظام تعرفه هاي گمركي.
ـ اتخاذ تدابير لازم و اصلاح مقررات مربوط به ورود و صدور كالا و خدمات در جهت تسهيل تجاري.
( برگرفته از پايگاه اطلاع رسانی وزارت بازرگانی)چارت سازمانی اين وزراتخانه در پايگاه اطلاع رسانی وزارت بازرگاني به نشاني ذيل ترسيم شده است :http://www.moc.gov.ir/OrganChart.htm (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 8/100104988)