وظایف داستان کل کشور

آيا دادستان كل كشور بر همه دادستانيهاي كشور(در دادگاههاي خانواده و انقلاب و جنايي و روحانيت)رياست دارد؟

دادستاني كل كشور و تشكيلات دادسرا يكي از نهادهاي نظارتي تعبيه شده در درون دستگاه قضايي دادسراست كه تحت نظارت دادستاني كل كشور به صورت مجموعه‌اي واحد در كشف و تعقيب جرم عمل مي كند. ابزار نظارتي قوه قضائيه، تشكيلات دادسرا است كه كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان و اجراي حدود و تمشيت امور حسبي به وسيله آن انجام مي شود. دادستاني كل به اعتبارات گوناگون، در وظايف نظارتي شناخته شده است يعني نظارتي علاوه بر يك نظارت ستادي و اداري. از موارد نظارت دادستاني كل كشور، نظارت اين نهاد در پرونده‌هاي مواد مخدر و احكام صادره در سراسر كشور است. همچنين دادستاني كل كشور از نظر انطباق دقيق عملكرد قضايي دادسراها با وظايف و تكاليفي قانوني كه براي آنها مقرر شده، نظارت مي‌كند تا چنانچه در منطقه‌اي از كشور، جرايم سازمان يافته كه امنيت مردم را تحت تاثير قرار دهد و موجب عدم آرامش و بي‌نظمي و سوءاستفاده مجرمان در جامعه شود رخ دهد، دادستان كل كشور دادستان‌ها را در اين راه كمك و تقويت مي‌كند كه با قاطعيت، ضابطه‌مند و به درستي با جرايم سازمان‌يافته و جرايمي كه در رابطه با تامين امنيت اجتماعي است مقابله كنند و جامعه و مردم از اين جهت آرامش و آسايش لازم را داشته باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 16/100129276)