برنامه دولت برای مبارزه با مواد مخدر

برنامه دولت براي مبارزه با مواد مخدر چيست؟

سياست هاي کلي نظام در بخش مبارزه با مواد مخدر به عنوان يك برنامه جامع مشخص شده است. اين سياست ها عبارتند از:
1. مبارزه فراگير و قاطع عليه کليه فعاليت ها و اقدامات غير قانوني مرتبط با مواد مخدر روان گردان و پيش سازهاي آنها از قبيل کشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري وعرضه مواد.
2.تقويت ، توسعه ، تجهيز و استفاده فراگير از امکانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبکه ها ومقابله با عوامل اصلي داخلي و بين المللي مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و پيش سازهاي آنها.
3.تقويت، تجهيز و توسعه يگان ها و مکانيزه کردن سامانه هاي کنترلي و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي کشور و جلوگيري از اقدامات غير قانوني مرتبط با مواد مخدر، روان گردان و پيش سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه بامواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط.
4.اتخاذ راهکارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب هاي ناشي از مواد مخدر و روانگرادان با بهره گيري از امکانات دولتي و غير دولتي با تاکيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، کار ، آموزش و تربيت و مراکز فرهنگي و عمومي .
5.جرم نگاري مصرف مواد مخدر و روان گردان و پيش سازهاي آنها جزء درمواردعلمي، پزشکي، صنعتي و برنامه هاي مصوب درمان و کاهش آسيب.
6.ايجاد وگسترش امکانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابيرعلمي جامع وفراگير باهدف: درمان و بازتواني مصرف کنندگان، کاهش آسيب ها، جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از موادکم خطر به مواد پرخطر.
7.اتخاذ تدابير لازم براي حمايت هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادخطر و انواع روان گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدامات مشاوره و پزشکي و حمايت هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده وخانواده هاي آنها.
8. تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه اي و جهاني مرتبط با موادمخدر و روان گردان در جهت هدفمند کردن مناسبات، مشارکت فعال در تصميم سازي ها ، تصميم گيري ها و اقدامات مربوط، بهره برداي از تجارب و امکانات فني، پشتيباني و اقتصادي کشورهاي ديگرو سازمان هاي بين المللي و فراهم کردن زمينه اقدام مشترک در جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر.
9.اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشارکت جدي مردم و خانواده ها در زمينه هاي پيشگيري، کاهش و آسيب و درمان معتادان.
10.توسعه مطالعات و پژوهش هاي بنيادي، کاربردي و توسعه اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تکيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت هاي علمي و تخصصي ذيربط در کشور.
11.ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با مواد مخدر و روان گردان به منظور تحقق سياست هاي کلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت ها و هماهنگي در اتخاذ سياست هاي عملياتي و کليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.( پايگاه اطلاع رساني ستاد مبارزه با مواد مخدر )
دولت در راستای تحقق اين سياست ها همزمان برخورد و مبارزه با مواد مخدر را در دو بخش پيشگيری و درمان دنبال می کند . چنانکه معاون اول رئيس جمهوردر همايش ملي مبارزه با مواد مخدر در خصوص برنامه دولت دهم در بخش مبارزه با مواد مخدر بيان مي دارد :جمهوري اسلامي ايران با تدبير و اقتدار به اقدامات بسيار ارزشمند خود در خصوص مبارزه با مواد مخدر، پيشگيري از مصرف مواد مخدر و درمان معتادان ادامه مي دهد.
وزير بهداشت نيزمهمترين اولويت دولت دهم در زمينه مبارزه با مواد مخدر راگسترده‌تر کردن همکاری بين بخشی و تلاش برای هماهنگ کردن دستگاه‌های مسئول با اهميت دادن به تک تک آنها دانستند. (پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری , همايش ملي مبارزه با مواد مخدر 6/4/88) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100128873)