رسانه ای شدن کمک رهبری به فقرا و ارتباط آن با زهد رهبری

مگه نمي گن بهترين زهد پنهان نگه داشتن زهده؟ پس چرا رهبري وقتي کمکي به فقرا يا هرکس ديگري مي کنه تو رسانه ها اعلام مي شه؟ مگه اون پول مال بيت المال نيست؟ چرا اعلام مي شه؟

در امور شخصي ،مخفي نمودن خوب است ولي در امور اجتماعي وخدماتي که نظام به مردم ارائه مي دهد ،بايد آمارآن بيان شود تامردم در جريان امور قرار گيرندومطمئن شوند که مسئولان به فکر آنها هستند.
هر چند کمکی که مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف به نیازمندان , زندانیان و... دارند و مبالغی که به این امور اختصاص می دهند , از وجوهات شرعیه است اما با توجه به اینکه این امر از یک سو بیانگر اهتمام و توجه ایشان ومسئولان نظام به نیازمندان و اقشار کم در آمد در جامعه است و موجب دلگرمی آنان شده و از سوی دیگر با هدف ایجاد و اشاعه فرهنگ کمک به نیازمندان و تشویق مردم به مشارکت در این امور , صورت می گیرد . از این رو اعلام نمودن آن در رسانه ها از آنجا که موجب اشاعه نیکی و معروف در جامعه شده و به نهادینه شدن فرهنگ کمک به نیازمندان در جامعه می انجامد و تشویق افراد جامعه در توجه به این گونه مسایل را به دنبال دارد دارای تاثیرات مثبت و سازنده ای است که پنهان نگاه داشتن آن این اثرات مثبت را بهمراه نخواهد داشت . باید توجه داشت که برتربودن اخفای زهد و انفاق پنهانی یک حکم کلی و عمومی نسبت به تمامی شرایط نیست « بلکه موارد مختلف است در پاره ای از موارد که اثر تشویقی آن بیشتر است و لطمه ای به اخلاص نمی زند , بهتر است اظهار گردد و در مواردی که افراد آبرومندی هستند که حفظ آبروی آنها ایجاب می کند انفاق به صورت مخفی انجام گیرد و بیم ریاکاری و عدم اخلاص می رود مخفی ساختن آن بهتر خواهد بود .» ( ناصر مکارم شیرازی , تفسیر نمونه , تهران : دارالکتب الاسلامیه , 1374, ص 345-346) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100128772)