حكم شكنجه -ممنوعيت شكنجه

خواهشمندم من را در يافتن جواب اين سوال کمک کنيد: آيا شکنجه در اسلام حرام است؟ آيا در قانون اساسي ممنوع است؟ اصولا اگر يک معاند که دستگير شده و حاضر به اقرار و کمک نيست بايد چه رفتاري با او کرد؟


در دين اسلام شكنجه مشروعيت نداشته و تنها در مورد مجرمين اجراي حدود الهي و تعزيرات قانوني پذيرفته است . بر اساس اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز « هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطّلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.» تنها در موردي که حاکم اسلامي علم و يقين داشته باشد که فرد خاصي داراي اخبار و اطلاعات مهمي است و آن اخبار براي حفظ امنيت جامعه اسلامي و رفع توطئه هاي دشمن بسيار ضروري و حياتي است , در اين صورت اگر متهم از افشاي آن اطلاعات خودداري کند , جايز است او را تعزير کنند . هر چند باز هم اين قبيل اطلاعات و اعترافات نمي تواند سند جرمي براي صدور رأي قضايي بر عليه وي شود.
ضمنا به خاطر داشته باشيد كه نبايد آرمان‌هاي اسلامي و عملكرد افراد را يكي دانست، چه بسا بسياري از اعمال عادي برخي افراد مطابق احكام شرعي نبوده و به آن ايراد وارد باشد، در اين بين آنچه بايد ملاك قضاوت قرار گيرد رويكرد شرع اسلام به موضوعاتي از قبيل شكنجه و اقرار و اعتراف مي‌باشد كه مطمئنا در اين موضوع پاسخ روشني داده شده و هيچيك از علماي اسلام آن را جايز نمي‌دانند. آنچه ملاك قضاوت قرار مي‌گيرد رفتار بنده و شما نيست كه اي بسا خارج از ضوابط شرعي و قانوني نيز باشد، آنچه مايه اساسي قضاوت است، ممنوعيت خشونت هاي غير قانوني و باز بودن جامعه براي طرح شكايت و پي گيري آن نسبت به وقوع چنين اموري است كه در جامعه ما نيز همچون بسياري جوامع ديگر راه‌هاي مختلفي براي آن در نظر گرفته شده و بي شك وقوع چنين اعمالي از سوي يك فرد يا افرادي قابل پيگيري و شكايت مي‌باشد كه نه تنها در جلوگيري از وقوع چنين اعمالي مؤثر مي‌باشد، بلكه موضوع تهمت‌هاي احتمالي و تبليغات كاذب را نيز منتفي ساخته و باعث مي‌گردد فضاي فكري جامعه سالم مانده و هم مردم و هم نيروهاي انتظامي در فضايي روشن و به دور از شبهه به چنين موضوعي رسيدگي كنند.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 15/100115784)