انتخاب رئيس جمهور -صلاحيت كانديداها

رأي دادن(رياست جمهوري) به كسي(شيعه) كه با نامحرم دست مي دهد در حكو مت اسلامي چه حكمي دارد؟ آيا نمونه اي از طاغوت نيست؟

از نظر فقهي وشرعي دست دادن با نامحرم حرام بوده و جايز نمي باشد و کسي که مرتکب چنين عملي شود ، رفتاري بر خلاف دستورات دين و شئونات اسلامي انجام داده است و مرتکب معصيت شده است در عين حال با توبه و پشيماني در محضر خداوند مانند ساير گناهان قابل بخشش است بنابر اين به صرف انجام چنين عملي از سوي يک شخص و با احتمال توبه او به درگاه خداوند و عدم اطلاع و آگاهي از باطن افراد و آنچه ميان آنها و ميان خداوند مي گذرد ، نمي توان صلاحيت او را براي نامزدي رياست جمهوري رد نمود و يا راي دادن به وي را جايز ندانست بلکه در انتخاب افراد بايد مجموع ويژگيها و صلاحيت ها و سوابق مديريتي و اجرايي آنها و نقاط مثبت و منفي آنان را در نظر گرفت هر چند انجام چنين عملي از سوي چنين شخصي بر افکار مردم متدين و اعتماد آنان در سپردن مسئوليت هاي خطير به وي تأثير منفي بجاي خواهد گذاشت . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100115638)