محوریت قرآن و کعبه در وحدت اسلامی مسلمانان

آيا صحيح است که مي گويند مسلمانان تا قرآن و کعبه را دارند، دشمنان نمي توانند در برابر مسلمين کاري کنند؟

به نظر مي رسد اين سخن در مورد وحدت مسلمين حول محور نقاط مشترك است ؛ به عبارت ديگر منظور گوينده در اين جملات اين است كه اگر مسلمين با توجه به اشتراكاتي چون قرآن و قبله و... وحدت داشته باشند و از اختلافات پرهيز كنند و به نقاط مشترك خود با همدگر متمركز شوند به يقين با توجه به كثرت جمعيت و منابع متنوع ديگر دشمنان نميتوانند كوچكترين آسيبي به آنها وارد كنند . همه جوامع در طول حيات خود با انواع آفت ها وآسيب ها و با انواع خطرها مواجه هستند. در روزگار ما خطر تفرقه و آفت پراكندگي از خطرهايي است كه فعلا به طور دائم جوامع اسلامي را تهديد مي كند و اگر به طور دائم با آن مبارزه نشود جوامع اسلامي از اين وضعيتي كه دارند بدتر مي شوند و دشمنان بيش از گذشته و بيش از حال بر جوامع اسلامي تسلط مي يابند. مهم ترين عاملي كه سبب شده است جوامع اسلامي به طور دائم در معرض تفرقه قرار بگيرند راهبرد تفرقه افكنانه اي است كه دشمنان اسلام و جوامع اسلامي به ويژه استعمارگران غربي از قرن هاي گذشته در پيش گرفته اند و در روزگار ما اين راهبرد را با شدت و عمق بيشتر دنبال مي كنند و حتي به طور آشكار برنامه هاي خود را در اين باره اعلام مي نمايند و بودجه اي را هم كه به اين امر اختصاص مي دهند به روشني بازگو مي نمايند. در مواجه با اين تهديد جدي از نظر بسياري از انديشمندان جهان اسلام از جمله امام خميني ( ره) محور قراردادن اسلام و قرآن و پيامبر اكرم مهم ترين راهي است كه مسلمانان را در حوزه عمومي جهان اسلام به وحدت مي رساند و از تفرقه دور مي كند .(صحيفه امام جلد 15 ص 456 )
بر اين اساس تكيه بر مشتركاتي چون قرآن و قبله كه در تمامي فرق مسلمين مورد پذيرش است ميتواند وحدت بين مسلمين را بيستر و محكمتر كند . مقام معظم رهبري نيز در همين راستا ميفرمايند : «تنها راه نجات امت اسلامي تمسک به قرآن است . »(19/5/1387)
امام خميني (ره) نيز در اين باره مي فرمايند : «امروز روزي است كه همه به دستور اسلام به دستور قرآن كريم با هم متحد باشند تنازع نكنند اگر تنازع با هم بكنند به هر شيوه اي باشد به حسب قرآن كريم ممنوع است اين تنازع و اگر تنازع بكنند فشل مي آورد و رنگ و بوي انسان را و ملت را از بين مي برد. اين دستور خداي كريم است .اينهايي كه دارند كوشش مي كنند تفرقه بيندازند و تنازع ايجاد كنند و مع ذلك ادعاي اسلام مي كنند. اينها آن اسلامي را كه قرآن كريم كتاب اوست آن اسلامي را كه كعبه قبله اوست آن اسلام را نيافته اند و ايمان به آن اسلام نياورده اند .آنهايي ايمان به اسلام آورده اند كه قرآن را و محتواي قرآن را قبول دارند محتواي قرآني كه مي فرمايد كه « مومنون اخوه » هستند برادر هستند باهم . برادري هرچه اقتضا مي كند بايد اينها انجام بدهند. برادري اقتضا ميكند كه اگر به شما صدمه اي وارد شد همه برادرهايي كه در هر جا هستند متاثر باشند.اگر شما خوشحال باشيد همه خوشحال باشند. » (صحيفه نور جلد 8 ص 73 و 74 و جلد 13 ص 45 و 46 )
در حقيقت سرچشمه قدرت اسلامي تكيه بر مشتركاتي چون كتاب واحد و قبلهً واحد وپيامبر واحد است و به هر ميزان كه وحدت افزايش يابد قدرت جوامع اسلامي نيز افزايش مي يابد. اگر مسلمانان به همين دستور و معادله كاملا ساده توجه نظري و عملي كنند به خوبي مي توانند در برابر دشمنان بايستند بنابر اين وحدت اسلامي طريق بسيار استواري براي قدرتمند شدن مسلمانان مي باشد .
امام خميني در اين باره مي فرمود : هميشه مقصد ما اين بوده است كه مسلمين همه با هم باشند اهل تشيع و اهل تسنن باهم باشند ملت هاي مسلمان با هم باشند دولت هاي مسلمان باهم باشند اگر مسلمان ها باهم باشند هيچ كس نمي تواند به آن ها تعرض كند. مسلمين همه چيز دارند جمعيت زياد مخازن زياد دارايي زياد و زمين زياد دارند پس چرا بايد تحت سلطه باشند علت اين است كه ما به قرآن گوش نكرديم حكومت هاي ما به قرآن گوش نكردند.
توجه به آموزه هاي قرآني و تمسك به آن كه در عمل به قرآن معني مي شود و نيز توجه به شعائر و مناسك و عبادات و ديگر نقاط مشترك ميتواند دست طمع دشمنان را از سرزمينهاي اسلامي كوتاه كند .( ر.ک : علي معصومي ، رمز پيروزي ما وحدت كلمه بود ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 15/100114448)