آيت الله سيستاني-ولايت مطلقه فقيه

نظر آيت الله سيستاني راجع به مسأله ولايت مطلقه فقيه را بيان نماييد.

آيت الله سيستاني حكم ولي فقيه را درامور عامه كه نظام جامعه و معاش مردم برآن مبتني است، برهمه حتي مجتهدين جامعه، نافذ مي دانند.
ايشان درپاسخ به استفتاء جمعي از مقلدانشان كه پرسيده بودند: اگر حكم مرجع تقليدي با حكم ولي فقيه فرق داشت، هم درمورد حكومتي و هم غيرحكومتي، مقلد بايد از كدام اطاعت كند، مرقوم كرد:«حكم كسي كه ولايت شرعي دارد، درامور عامه كه نظام جامعه و معاش مردم برآن مبتني است برهمه نافذ است، حتي برمجتهدين ديگر.»
آيت الله سيستاني درپاسخ به سوال ديگري پيرامون نظر ايشان درباره ولايت فقيه نيز نوشت:«حكم فقيه عادل مقبول، نزد عامه مؤمنين نافذ است، درمواردي كه قوام جامعه برآن مبتني است.»
اين مرجع تقليد شيعه با تاكيد برلازم الاجرا بودن نظر ولي فقيه درباره مواردي كه مربوط به «نظام جامعه» است، افزود: «حكم حاكم شرعي عادل كه مورد قبول عامه مؤمنين است، درمواردي كه نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.»
آيت الله سيستاني همچنين درپاسخ به سوال ديگري درباره حدود اختيارات ولايت فقيه تاكيد كرد:«دراموري كه مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول، نزد عامه مؤمنين ولايت دارد.»
(به نقل از : خبرگزاري فارس) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100112903)