عدالت اجتماعي-توزيع عادلانه امكانات

براي رسيدن به تساوي طبقاتي و توزيع عادلانه امكانات جامعه بين همه مردم به نظر شما چه راهكارهايي وجود دارد؟

عدالت اجتماعي از آرمانهاي مقدس اسلام و همه مصلحان مي باشد و در اين ميان آنچه مهم است , راه رسيدن به عدالت اجتماعي است . تقسيم بالسويه امكانات در جامعه اسلامي , از جمله پايه هاي اجراي عدالت است که راه‌كارهاي تحقق آن نيز در انديشه سياسي اسلام مورد توجه قرار گرفته است، در يک دسته بندي مي توان اين راهکارها را به صورت خلاصه در سه بخش مورد بررسي قرار داد :
الف . در حوزه فرهنگ؛ نيازمند وجود وجدان كاري ميان حاكمان، نهادينه نمودن فرهنگ عدالت‌جويي و ارتقاي اين فرهنگ در سطح جامعه مي باشد .
ب . در حوزه سياسي؛ تشکيل نظام سياسي عدالت طلب ، استفاده از نظرات دقيق کارشناسان و متخصصان در برنامه ريزي و اجرا ، امر به معروف و نهي از منكر، نظارت جدي بر اعمال مسئولين و نحوه توزيع امکانات، ساده زيستي مسئولان ، شايسته‌سالاري، انتقادپذيري حاكمان و برنامه‌ريزي مي باشد.
ج . در بخش اقتصادي هدايت سرمايه‌ها به سوي توليد، رسيدگي به امور مالي و برخورد جدي با خيانت‌كاران بيت‌المال و نظارت دولت بر بازار از اموري است كه براي اجراي تحقق عدالت لازم‌‌الاجراست. هم‌چنين اجراي كارآمد آموزه‌هايي هم‌چون قرض‌الحسنه، خمس و زكات، برابرسازي امكانات و فرصت‌هاي شغلي لازم مي باشد .
براي آگاهي بيشتر ر.ك :
1. عدل الهي , شهيد مطهري
2. راهکارهاي عدالت اجتماعي در نظام اسلامي ، سيدکاظم سيدباقري ، تهران : کانون انديشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي .
3 . عدالت اجتماعي و راهكارهاي تحقق آن ، محمدرضا باقرزاده ، روزنامه کيهان ، سه شنبه 13 آذر 1386 ، صفحه معارف .
4 . مفهوم عدالت ، سعيد آخوندزاده،مجله دانش پژوهان ، ش 8 .
5. غني نژاد موسي ، عدالت، عدالت اجتماعي و عملكرد اقتصاد، 1386.
6 . فصلنامه حكومت اسلامي , شماره 17, ص 48 و شماره 18, ص 26 و ص 56 .
7 . جان رالز ، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتي، تهران: ققنوس ،1383. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/100112837)